Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


O erotické náladě léta, dracích a sexuální magii
<b>Karta Chtíč.</b><br>Dříve se jmenovala Síla a měla cudnou atmosféru, typickou pro sexuálně sevřenou dobu uplynulých asi dvou tisíc let.

Základní tvořivá a udržující magická síla všehomíra má podobu spirální energie. Ta je erotického původu. Vzniká znovuspojením dvou protikladných sil, které od sebe byly na počátku věků odděleny. Kdyby těchto dvou sil nebylo, neexistovalo by Universum, nebylo by nic. Původní oddělení tvořivých energií a jejich znovuspojení se uskutečňuje skrze člověka – a to je mystérium sexuality.
Každým sexuálním spojením se obnovuje síla stvořeného Universa. Každé vědomě prováděné sexuální spojení je odrazem prvotního sexuálního aktu božstev, když tvořila svět.


… a jaro zplodilo léto
Máj je lásky čas a kromě jiných radostí přináší touhu po sexu. Májové sexuální touhy či hrátky mají mnoho z povahy jarního období, z nějž vzešly. Jsou mladé a nevinné. Často také trvají jen krátce. Povaha Býka, jenž vládne počátku máje, je vznětlivá a nestálá a Blíženci pod vládou pohyblivého nevypočitatelného Merkura na tom nejsou o mnoho lépe. Červen později zklidní tuto všeobecnou nestálost a přivádí svět pod vládu tajuplného Raka, který obrací běh Slunce, jenž pak jde pozadu (letní slunovrat) a směřuje náladu buď nahoru ke slunci nebo dolů do jeho odrazu na hladině moře nevědomí.
Červenec je dobou protikladů. Na začátku vládne tajuplný Rak pod dozorem Luny, na jeho konci silný Lev ozářený Sluncem. Červenec je tak protikladný, jako jsou protikladná pohlaví. Když se lví energie přesune do znamení Panny, vše se uklidňuje a léto bude končit. Merkur ukazuje svoji druhou, moudrou podobu. Je čas sklizně, odpočinku a plodů.

Dva póly vztahu
Jsou tak stejné a přesto tak jiné. Jsou nezaměnitelné a přesto si je pleteme. Patří k sobě a přesto spolu nemusejí být. Řeč je o dvou pólech vztahu, lásce na jedné a sexu na druhé straně.
Dříve bývaly běžné definice tvrdící, že sex je tělesný, neduchovní, kdežto láska je duchovní a nesobecká. Tento starý názor vznikl díky mužskému, machistickému chápání světa, které zatratilo ženu a sex. Tělesné spojení se ženou bylo pro muže znečišťující. Dovoleno bylo jen toužit, a to ještě v náboženských termínech. Dnes ale každý ví, že to tak není. Sexualita je stejně duchovní jako láska – a ta zase může být stejně sobecká a tělesná jako některé formy sexu.
Láska je dlouhodobý stav mysli, může duši ovládat po celý život. Ve skutečnosti není láska závislá na čase vůbec - trvá. Láskou jsou určeny cíle, je jí ovlivněna vůle a rozhodování, podmiňuje radost a umožňuje navazovat a udržovat vztahy – a zdaleka ne jen ty sexuální. Všichni lidé a další živí tvorové z pláně hmotné i ze světů jemných jsou spojeni silou lásky, a kvůli ní pracují všichni obyvatelé Universa k pokroku a vývoji. Bezprostředně pro nás láska značí nepojmenovatelné Cosi, které nám dává schopnost žít - ale my lidé si to uvědomujeme jen zřídka.
Sex je čin. Je to okamžitý výkon, probíhající právě teď. Sexuální čin mění čas a jeho průběh – dobře pojatý sex může člověka omladit, může mu dát sílu, ale je-li sex pojatý nesprávně, přidává únavu i psychický věk a krade vitalitu.
Při sexuálním spojení zažívají mnozí lidé extázi. Podstatou (jakékoliv) extáze je, že přestávají dočasně existovat hranice mysli a dochází k propojení vědomí člověka s prazákladními silami existence. S těmito silami jsou nerozlučně spojeny bytosti, které někdo je schopen zachytit, avšak většina lidí tuto schopnost nemá. Ať viděny nebo nepozorovány, vstupují tyto bytosti do života člověka a ovlivňují jej. Čím hlubší je extáze sexu, tím hlouběji žijící bytosti vstupují do života jedince, aby chytrému napověděly… a pomohly.

Démoni, draci a jiné bestie
Bytosti oživené sexuálním aktem jsou neutrálního charakteru, avšak lidskému chápání jsou cizí právě proto, z jakých hlubin vesmíru a propastí časů přicházejí. Cizota je to natolik zásadní, že se vědomí v běžném bdělém stavu brání a probuzená bytost může být vnímána jako silně nepřátelská … ačkoliv z magického hlediska tyto úmysly nemá. Magické grimoáry vždy doporučovaly tyto bytosti ovládnout, pravdivější a spravedlivější by však bylo ovládnout vlastní mysl natolik, aby přijala cizost těchto vpravdě mimozemských, vývojově tisíce let vzdálených ras.
Je to však úkol nelehký. Jistá xenofobie proti jinému než vlastnímu druhu prostě byla ve vývoji všech druhů nutná a tím pádem je lidem – a všemu živému z masa a kostí – po tisíce let vlastní. A tak zatímco oblast osobních démonků a malých strašidýlek zvládne i průměrná čarodějka či čaroděj, úroveň archetypů, zvaných dříve archandělé či arcidémoni, je i pro zkušeného mága velkou překážkou. A jsou i hlubší vrstvy. Úroveň prvotních tvořivých sil bez úhony navštívil a ovládl v historické době jeden jediný mág. Byl to Aleister Crowley, který na základě své zkušenosti přijal magické jméno To Mega Therion, Velká Bestie. A způsob, jímž toho dosáhl, byl právě sexuálně magický.
Možná nevíte, že na tarotových kartách najdete pohlavní orgány.
Mužský....

Letní sexuální tarotová tajemství
Nálada i povaha léta je erotická. K rozvíjení vašeho vlastního erosu může napomoci, když budete jednat v souladu s niternými tvořivými tendencemi, jejichž průběh nám popisuje Zvířetník a tarotové karty.
Čas mezi jarem a létem je signifikován kartou Milenců, což by se mohlo zdát snadno pochopitelné – magická skutečnost je však zajímavější, než se na první pohled jeví.
Znamení Blíženců je ovládáno prastarým bohem mágů, Thovtem, známým později jako Hermés, ovšem dnešní civilizací nazývaným po latinsku Merkur. Odpovídajícím tarotovým arkánem jsou právě Milenci. Pro lepší pochopení symbolu připomenu, že karta dříve nesla název Bratři a dodejme, že byli míněni spíše bratři hádaví. Budeme-li přesto chtít kartě rozumět jako symbolu lásky, pak je třeba mít na paměti, že je s ní spojeno rozhodnutí dávného Adama: Mám pojíst ovoce ze zakázaného stromu - či nikoliv?
Vyjde-li vám tato karta v důležitém výkladu, který vykonáte na jaře či v létě, pak nepodlehněte hlasu rozumu, nýbrž věřte svému srdci – to je to správné rozhodnutí a jen jím se nedostanete do sporů a potíží.
Kdo neposlechne a zvítězí u něj rozum, dostane se pod vládu Desítky Mečů. V této kartě je sexuální síla potlačena a její přebytek páchá neplechu. Nedaří se v lásce, práci, rodině, zdraví. A dochází dříve nebo později k nutné změně, často bolestivé a nedobrovolné.
Potlačení sexuality je vyvoláno nejen odmítáním pohlavního styku – to je častěji důsledkem než příčinou. Sexualitu mrzačí takzvané civilizované chování, uhlazenost, neprojevování emocí, a také snaha o výkon, potřeba být nejlepší, velká snaha „vypadat“ a malá nebo žádná snaha „být“. Uvolňování sexuální síly je dlouhodobý proces. Pomoci mohou různá cvičení a také kouzla, uvedená dále.
Uvolněná sexuální síla podléhá Esu Disků, které ji expanduje na všechny strany. Taková karta je v každém nebo téměř každém tarotovém výkladu velmi dobrým znamením. Významově do jisté míry podobná je Šestka Disků, která sexuální síly promítá do materiální tvořivosti, také ale uklidňuje, nabízí odpočinek a do vztahů vnáší klid, pohodu a trvalost – což jsou kvality blíženeckému období jinak cizí.
Doba mezi Blíženci a Rakem je čarovná a zvláštní. Je to čas otevřené Země. Lidová moudrost tuto skutečnost zaznamenala jako svátek svatého Jana (24.6.). K čemu zde dochází? Doznívající Blíženci v sobě ještě nesou chaos. Chaos je řecké slovo a značí tvůrčí prapodstatu. Mezi touto prapodstatou a lidským životem je v současnosti rozpor – lineární rozum vnímá chaos prostě jako nepořádek. Nastupující vláda Raka nepořádky uklidí a srovná – otevře „odpadkový koš“ hlubšího nevědomí, které bude protihodnotou vysoko stojícímu Slunci na obloze. Znamení Raka a ošidně odražené světlo Luny, která je jeho vládcem, polarizuje energii až do finální protikladné podoby, jejímž projevem v našem životě jsou pohlaví.
Kartou Raka je Vůz. Ten vynáší – nebo vyváží – z hlubin duše ukrytá tajemství, odkrývá protiklady, čistí nepořádky. Vyjde-li vám tato karta, zvláště v důležitých letních výkladech, pak k vám přichází změna, očista, objeví se nečekané, mnohdy staré skutečnosti a budete nuceni se jim postavit. Nedorozumění vzniklá v této době budou osudová, kdežto navázané známosti jen krátkodobé. Pozor na sladká slova dočasných milenek a milenců!
Erotiku karta Vůz povzbuzuje, zvláště je-li ve spojení například s Dvojkou Disků. Ta symbolizuje stálou změnu a je zárukou, že se nebudete nudit se žádným partnerem. Dvojka Holí má k počátku července také co říci. Obsahuje cosi jako archetyp protestu, přičemž protest je naivní a autorita, vůči níž se stavíte, je skutečná a silná. Bránění se osudu nemá význam, a kdo se podvolí, bude ovlivněn Trojkou Holí: jeho sebevědomí i schopnosti narostou, bude přitažlivější a v lásce dosáhne svého.
Znamení Lva je vrcholem léta. Vědomí člověka odpočívá, ale sexualita je na maximální úrovni. Lev je symbolizován kartou Chtíče, který spojuje protiklady Raka a Lva, Slunce a Luny, muže a ženy. Lev je vyvrcholením roku, nejplodnějším časem, avšak pozor – ženě v této době hrozí stereotyp, muži nadutost. Jsou přirozenými překážkami, které mají stimulovat touhu a je třeba je překonat. Zpravidla to není složité, je však nutno jít mezi lidi, pokud možno za zábavou, ne za prací.
Ve znamení Lva se odehrávaly mnohé slavnosti, spojené s kolektivní omlazující a uvolňující atmosférou skupinového sexu – což je konání stále ještě odsouzené na okraj společnosti, přestože jeho ozdravující účinek je nesporný. Myšlenku sexuální nevázanosti vyjadřuje karta Královny Holí, která je kněžkou dionýsií, starověkých oslav plodnosti.
...a ženský.

Srpen může být spojen i s Esem Holí, kartou vnitřního žáru a Esem Pohárů, které sebou nese tvořivost. Obě karty jsou ryzími symboly mužské (Hole) a ženské (Poháry) síly a zejména vyjdou-li v důležitém výkladu v tomto období, mohou naznačovat počátek tvůrčího období anebo počátek nové životní etapy. Ptáte-li se na seznámení, přinášejí naději, jde-li vám o flirt, dozajista to vyjde.
Konec léta ve znamení Panny přísluší už svou náladou jinam. Co jste ve Lvu nestihli, Panna nedožene. Doba sbírání plodů a žní sebou přináší práci v pozemském světě. Země vydala své plody a dobrý hospodář je sklízí. Vztahy tohoto období jsou už daleky sexuální nevázanosti, nastupuje uklidnění. Někdo bude uvažovat o rozchodu s nedávno navázanou známostí, jiný si bude chtít nový protějšek připoutat – vždy ale bude obsažen prvek času. Tak naznačuje i Poustevník, tarotový vládce období. Tato karta je archetypem stvoření světa.

Erotické čarování a obroda sil
Očarovat lásku je složitější právě proto, že láska je dlouhodobým stavem, který má pomalý pohyb. Sexualitu lze očarovat snadno, často ale jen v malé míře. Ze zásoby čarodějných receptů jsem vybrala ty, které jsou prosté, ale skutečně účinné.
Nejdříve si prozraďme, v čem tkví kouzlo nezapomenutelného pohlavního spojení. Je to napětí. Vzbuzování napětí mezi vámi a zvoleným partnerem se může počítat i na dny – třeba na dovolené, kde jste se seznámili. Můžete začít od dlouhých pohledů a náznaků ve svém chování. Budete se chovat skrytě vyzývavě, ale jen skutečně velmi mírně. K cíli můžete dospět až ke konci pobytu. Když se bude druhý den odjíždět je zcela jisté, že okouzlený partner na vás nikdy nezapomene.
Pokud nemáte možnost prodlužovat napětí tak dlouhou dobu, stačí i pár hodin. Důležité je zaujmout svůj protějšek natolik, aby udržel pozornost, avšak zároveň nepovolit a dopřát si okamžik spojení skutečně až tehdy, kdy bude touha neodolatelná. Situaci můžete podpořit magicky: Pro začátek svádění si vyberte čas, kdy začíná šero. Vaše tělo by mělo být cítit přirozeně samo sebou a případné podbarvení parfémem by mělo být velmi slabé. Doporučuji parfémy pižmové vůně. Místo, v němž se nacházíte, by mělo vonět hlínou a vegetací. Do rohů místnosti, pokud jste v domě, stavte červené kameny. Vhodné jsou ty pokoje, kde je hodně přírodních materiálů a kde je hodně závěsů, velkých ubrusů či drapérií. Místnost by měla být dobře větraná, ovšem pokud chcete vyvolat dusnou atmosféru plnou tíživého napětí jež má později vybuchnout, zavřete okna a uvařte horký sladký nápoj, nejlépe kakao nebo čokoládu, které míchejte pohybem vlevo. Jako vynikající afrodisiakum pro opačnou - uvolněnou atmosféru poslouží mírně aromatická zeleninová polévka přiměřeně solená, ovoněná majoránem. Všechna zelenina je afrodisiakální. Polévku musíte míchat jen krouživým pohybem doprava. Sníst polévku byste měli spolu, u nižšího stolečku a při tlumeném osvětlení.
Pamatujte si, že vrcholný sexuální zážitek lze s tímtéž partnerem těžko opakovat a už vůbec jej nelze zopakovat za stejných podmínek. Za jedno léto můžete stihnout maximálně tři takové zážitky – a to musíte mít velké štěstí. Proto s tímtéž partnerem měňte prostředí a podmínky. Buďte pozorní a nechávejte se inspirovat situacemi, které k vám budou samy přicházet – a věřte, že jich nebude málo. Naopak se vyvarujte postoje „dnes k tomu musí dojít“. Zablokovali byste si síly.
A jak partnera či partnerku získat? Sežeňte si ručně vyrobený papír, na něj napište červeným inkoustem do kruhu jméno vytoužené osoby. Papír smotejte do ruličky jménem ven a zavěste na konopný provaz tak, aby se svitek jménem dotýkal hlíny. Každý večer pokropte vodou z přírodního zdroje tak dlouho, dokud osobu nezískáte.
Pro povzbuzení sil se omývejte dešťovou vodou, kterou jste si nachytali do nádob a nejste-li vegetariány, jezte hodně masa. Pokud maso nejíte, nepoužívejte jeho náhražky a jezte pokud možno syrovou zeleninu. Noste stříbrné i zlaté šperky, pořiďte si ozdobu z mědi ve tvaru spirály.
Chcete-li dlouhodobě zvýšit svoji sexuální sílu a jste žena, pokuste se učinit razantní změnu v pohledu sama na sebe. Výsledkem může být jiný životní styl, stěhování, změna práce nebo denního rytmu, ale také plastická operace nebo ozdravný pobyt. Magicky toto snažení podpoříte každodenním sbíráním květin aspoň po dobu jednoho týdne s tím, že začít musíte za novu nebo do tří dnů po něm. Při trhání květin se zaobírejte tématy jako je krása, samostatnost, plodnost, láska. Květiny dávejte do vázy a dál s nimi naložte přirozeně. Také si můžete uříznout větévku bezu dlouhou asi 30 cm, oškrabat ji od kůry a na obou koncích úhledně omotat měděným drátkem. Pak vložit pod matrace vašeho lůžka do výše boků a nechat tam nejméně 14 dnů.
Jste-li mužem a chcete zvýšit svoji sexuální sílu (pozor, to nemusí být totéž co sexuální výkon! „stoprocentní výkon“ může být mnohdy dalek dobrému prožitku!), pak se pokuste přiblížit ženskému světu. Přestaňte vnímat ženy jako sexuální objekty, to sílu tříští. Věnujte se jim jinak, jako bytostem, které jsou jiné a mají jiný druh starostí, jež byste chtěli poznat. Pokuste se analyzovat, co pro vás sex znamená a proč tomu tak je. Možná že najdete jiný přístup k sexu, který se vyplatí vyzkoušet. Zamyslete se také nad tím, nakolik se druhých lidí vážíte. Znevažování druhých se často projevuje na erekci. Vhodným podpůrným prostředkem je figurka z přírodního vosku, zavěšená na vlasu vaší milé nad vaším lůžkem.
Pro vylepšení vztahů obecně je dobré darovat zahradní květinu, vypěstovanou v přirozeném prostředí (ne skleník). Pokud jste květinu pěstovali sami nebo ji aspoň sami trhali, je účinek jistější, zvláště myslíte-li při trhání na usmíření a je čas po novu.
Pro lepší vzájemnou pozornost a důvěru v partnerské dvojici se obdarovávejte ovocem, které jste sami sbírali. Ovoce jezte z celého bez krájení a ochucení.
 
Pro Astro, 29.5.2002

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz