Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Stručný komentář k tarotovým kartám

Jednoduché významy tarotových karet, které dnes přidávám, jsem sepsala v roce 1997. byl to jeden z prvních návodů, které u nás byly k dispozici a nabízele jsem je v kursech výkladu tarotu. Na pozadí věšteckých významů se snažím držet aspoň mlžnou představu původního významu esoterického - pravda, tehdy jsem okultní pozadí vnímala jinak, přece jenom je to pár let.
Tato příručka je vystavená už úplně všude, převzal ji kdekdo (občas mne zapomněl podepsat, jak už to bývá...) jenom na těchto stránkách ne. Dnes tedy tuto diskrepanci napravuji.
Komentář má obecnou platnost a s malým přizpůsobením jej lze použít pro kterékoliv tarotové karty.

Základní významy malých karet

Hole
Eso: Energie, která se prozatím neprojevila, skrytá možnost v blízkém okolí, pro jejíž realizaci je zapotřebí vyvinout aktivitu. Počátek.
Dvojka: Významný podnět pro novou aktivitu. Zrod. Nátlak Vyšší vůle, který se může projevit nepřízní vnějších okolností, nutnost podřídit se situaci. Autorita. Vůle v ideální podobě.
Trojka: Spokojenost, dosažení cíle. Realizace záměru ve vnitřním, nikoli materiálním slova smyslu, ujasnění cíle, hledání jak a čím působit. Uznání, růst, prvotní energie.
Čtyřka: Zralá myšlenka začíná tvořit nové. Počátek díla, chuť do práce, činorodost. Hledání nejlepší formy budoucího díla, budoucího řádu. Klidný a radostný přístup k jakékoli činnosti. Snaha dát najevo autoritu.
Pětka: Využití momentálně příznivých podmínek, aktivita jako jediný předpoklad úspěchu. Při neaktivním přístupu tlak zvenčí a neklid. Bojovnost, aktivita, neexistence překážek.
Šestka: Čas na rozmyšlenou, možnost dosáhnout svého sebeprosazením. Dosažení cíle, odvaha, tendence přehánět. Velkorysost, vítězství. Sedmička: Představa, že je nutno stále s něčím bojovat. Mrhání energií, nepromyšlené jednání, potřeba mít vždy pravdu. Velké a zbytečné osobní nasazení.
Osmička: Neustálá zbrklá aktivita bez jasného cíle. Racionalizace vlastních chyb, mluvení a omlouvání. Omyly a nesnáze vzniklé vnitřním napětím.
Devítka: „Nevíme co chceme, ale víme jak na to“ - překonání nesnází vyvíjením aktivity, potřeba udržet situaci v pohybu. Pohyb a změna jako lék.
Desítka: Slepá síla, dosahování cílů za každou cenu, násilí. Neschopnost uvědomit si chybu ve vlastním chování, bezohlednost vůči čemukoliv. Tyranie.

Poháry
Eso: Vnitřní podstata skutečnosti jako svátost. Pravda nebo pochopení jsou nedosažitelné, Velké Tajemství je blízko.
Dvojka: Spojení protikladů vyjadřuje prazáklad lásky. Harmonie v nejvyšším slova smyslu, spojení. Přiznání se k sobě sama. Kontakt s jinou osobou za přítomnosti extatických pocitů. Přijetí nemilé skutečnosti jako přirozené součásti života.
Trojka: Plodnost - schopnost dát vzniknout dílu. Otevření se vnějšímu světu, bezelstnost, hledání osobního výrazu nebo přístupu. Porozumění a sebeoběť konané v zájmu osoby či ideje.
Čtyřka: Ochrana osobních hodnot je příliš pečlivá, neboť hodnoty přestávají být pravdivé. Spokojenost ve vztahu k sobě sama i k druhým jako základ nutné budoucí nespokojenosti. Uzavírání se ve světě představ.
Pětka: Znepokojení vchází do chráněného klidu osobních dojmů. Pocit zklamání a ztráty, náhlá potřeba začít bojovat. Zarputilé přidržování se minulých hodnot.
Šestka: Harmonie - dosažení štěstí, aniž by bylo nutné úsilí. Vše co souvisí se šťastnou láskou. Radost a uspokojení ale nemohou trvat věčně. Vědomí, pochopení a poznání.
Sedmička: Nepochopení, převrácení pravdy, iluze. Falešné přesvědčení o pravdách, které pravdami nejsou. Fanatismus, nekritičnost, žárlivost, lež.
Osmička: Neschopnost jakékoli práce i zábavy jako odezva na předešlou chybu. Nepřiznání si viny, ačkoli je zjevná, hra na někoho jiného.
Devítka: Možnost prožít radost a plně se věnovat práci nebo zábavě, ačkoli k hlavním událostem teprve dojde. Plodné čekání. Štěstí, možnost která se nabízí, společnost.
Desítka: Co platilo včera, dnes už není pravda. Změna hodnot, nespokojenost, potřeba změnit styl. Dosažení cíle neuspokojilo, naopak znechutilo. Vše co, vypadá jako dokonalé a krásné se objevuje ve své podstatě.

Meče
Eso: Duch anebo nejvyšší poznání v ještě nespecifikované podobě. Vědění, které ještě není upraveno tak, aby bylo možno je pochopit.
Dvojka: Skromnost a pokora, sklonění se před zázrakem skutečnosti. Postoj Toho, Který Ví. Získání rovnováhy prostřednictvím klidu a ticha, řešení sporu nebo neklidu vhledem do situace.
Trojka: Cesta k poznání a porozumění. Hledání cest, hledání podstaty bez nalezení. Uvědomění si skutečnosti, kterou nelze nazvat jinak než trudnou. Pustina.
Čtyřka: Neschopnost rozhodnout se, tápání, pohyb v kruhu. Intelektuální rozmíšky, slova namísto činů. Slepé cesty rozumu a racionalizací, hledání kompromisů. „Kdo nedokáže vložit do činů vůli, vkládá do nich alespoň smysl.“ /Nietzsche/.
Pětka: Nezdar kvůli minulé pasivitě, sklízení plodů lenosti. Teď už bude nutno začít jednat, i nedobrovolně. Nestálost, přecitlivělost, pesimismus.
Šestka: Poznání a jeho nejlepší praktická aplikace. Neschopnost prosadit příliš náročnou myšlenku v nedokonalém světě. Vědění, vnitřní rovnováha, nutnost opatrnosti v zájmu udržení stávajících možností.
Sedmička: Snění o tom, co by mohlo být, kdyby bylo něco jinak. Nereálné předpoklady, hledání včerejšího dne, iluse o možnostech domluvy na základě kompromisů a ústupků. Nejistota.
Osmička: Maličkosti, které mění život. Nečekané důsledky, zmatek. Málo vytrvalosti, málo cílevědomosti, neschop-nost koncentrace, chybějící cíl. Přehlédnutí důležitého detailu, nedůslednost - obojí má za následek ztrátu pozice.
Devítka: Destruktivní myšlení, potřeba stále se v něčem vrtat. Agresivita, pravda za každou cenu, násilí, zakazování, cenzura. Srážka s blbcem, který je přesvědčen o své genialitě.
Desítka: Snění, pokračování v započatém úmyslu bez ohledu na změnu podmínek. Víra v neskutečné. Energie se vybíjí zkratem.

Kola nebo mince
Eso: Pohyb na správné cestě, spojení těch pravých idejí. Identifikace sebe sama s celkem. Možnosti, které skrývají činy vykonané z čistoty srdce.
Dvojka: Souhra, jednota, spojení, vývoj. Vývoj situace, vnější události, které mají velký význam. Radost z práce, chytrost. Obraz nekonečna. Využití všech nabízených možností.
Trojka: Uskutečnění záměru, práce je hotová. Vytrvalost, užitečné vynaložení sil, výsledek. To co bylo rozhodnuto, uznáno jako správné a nalezeno ve své podstatě, je nyní vytvořeno.
Čtyřka: Moc ve smyslu obrany. Stavění se stranou ostatních, aby bylo zažehnáno nebezpečí. Střed jako místo, kde se pohyb obrací. Strach, obavy. Čekání na změnu, která zatím nepřichází.
Pětka: Dlouhé nicnedělání, z něhož pramení napětí a neklid. Stereotyp, zvyk, neschopnost osvobodit se od zaběhnutých postojů. Opatrnost, dogmatičnost, pomalost.
Šestka: Zastávka, odpočinek. Nepraktické myšlenky a snění, které jsou momentálně“povoleny“, jelikož bylo dosaženo všeho, co se udělat dalo. Rozvinutí všech možností se zde přitom předpokládá.
Sedmička: Uctívání nepravých hodnot, víra ve lži spojená s neochotou přiznat vlastní omyl. Dobrovolné setrvávání ve špatné situaci se jeví přijatelnější než vyvinout snahu po jejím zlepšení.
Osmička: Umění počkat na příznivé podmínky, síla trpělivosti, doba zrání. Vědomé oddychnutí si, jelikož právě teď je čas k oddechu. Zdravé sebevědomí, diplomatičnost, klid, vynalézavost. Obchodní dovednosti.
Devítka: Lenost a poživačnost. Proč jít dál, když tady je tak dobře. Úspěch ve hmotných záležitostech, který ale může odradit od důležitějších stránek života. Vypočítavost.
Desítka: Dosažení významných hodnot, s nimiž musí být správně naloženo. Energie vyvíjená pro rozumné cíle, změna důležitosti dosavadních hodnot. Souhrn všeho, co může být, aniž by bylo rozlišeno mezi „lepším“ a „horším“.

Figurální karty

Hole

Rytíř, dvojitý oheň: Dominantní člověk, netrpělivý a razantní, který rychle mění své záměry. Také zbrklý a činorodý, mnohdy příliš autoritativní a svéhlavý.
Nebezpečná situace, která vznikla jako reakce na proběhlou chybu. Události, které mohou překvapit. Něco nového začíná. Vyplývající jednání je opatrné, chladnokrevné a s odstupem, doporučuje se nereagovat a nechat vše projít. Ve výkladu mohou všichni rytíři ukazovat i na věci, které teprve přijdou. Ty pak stojí před jejich tváří.
Královna, voda a oheň: Autoritativní osoba, která ví, jak dosáhnout svého, ale nemá ráda odpor. Schopnost přizpůsobit se, cílevědomost. Přílišné dění má za následek neproduktivní reakce a rozmařilost.
Nestálá energie, roztěkanost, potřeba na vše zareagovat. Dobré je brát věci jednu za druhou, vzdát se dominance a vlastního názoru. Věci mají svůj přirozený řád a jemu je třeba se poddat. Královny mohou značit věci, které trvají.
Princ nebo Král, vzduch a oheň: Sebevědomý člověk, do kterého každý jen tak nevidí. Má neprůhledné záměry, nenechá se snadno zviklat. Rozhoduje se iracionálně.
Situace spojená s možností, nebezpečím a rizikem, Je dobré postoupit to, jelikož množství nebezpečí odpovídá i množství schopností. Využití správného okamžiku, ten kdo moc váhá a přemýšlí, ničeho nedosáhne. Princové mohou ve výkladu značit i věci, které se brzy změní.
Princezna nebo Kluk, země a oheň: Odvážná a vitální osoba, silná individualita, která vše umí obrátit ke svému užitku. Citlivá, krásná i panovačná.
Situace vyžadující oběť nebo změnu v osobních pravidlech. Otevřít se všemu, co přichází. Důležité je nespěchat, aby se výsledek mohl projevit. Hledět na to, jací jsou lidé ve vzájemném srovnání, co kdo potřebuje a co žádá.

Poháry
Rytíř, oheň a voda: Netrpělivá osoba, která snadno podléhá názoru druhých. Velmi citlivá, ale bez charakterových vad.
Neklid, pohyb a neschopnost vyznat se v tom, co se děje. Nerozhodnost, boj sám se sebou, vzrušení a nekritičnost. Chyba v prováděné akci, kterou je nutno uznat, aby bylo dosaženo pokroku. Obrnit se trpělivostí, na cestě jsou překážky, anebo ještě lépe - zvolit jinou cestu.
Královna, dvojitá voda: Přizpůsobivý člověk, s nímž je možno o čemkoli diskutovat a vždy bude hovořit stejně zasvěceně, vždy zůstane stejně netečný. Vynikající společník.
Okolnímu dění není možno porozumět, neboť je do něj vneseno příliš mnoho individuálních zájmů nebo pocitů. Najít odstup, přijmout poučení rozprávěním s druhými, nespěchat, vše se pozvolna vyjasní.
Princ nebo král, vzduch a voda: Tajemná a cílevědomá osoba, která nedává nehlédnout do svých záměrů. Má tendenci se vyvyšovat, jedná rafinovaně.
Okolnosti i pocity či sebeuvědomění jsou příznivé, proto lze dosáhnout velkých cílů. Upřímnost k sobě samému a jednání z celého čistého srdce dává nezměřitelnou energii. Chybou je mít vysoko položenou laťku.
Princezna nebo kluk, země a voda: Osoba spojená jen sama se sebou, laskavá, ale uzavřená. Mnohdy má málo vlastní iniciativy, jindy ji však pouze nedává znát.
Vznikání. Věc, která nebyla, již brzy bude. Bublání pod pokličkou, které zatím nemusí být ani slyšet. Potlačit své záměry a přání, aby jim později mohl být dán o to větší prostor - tato rovnováha musí být dodržena.

Meče
Rytíř, oheň a vzduch: Odvážná osoba bojující ze všech sil za uskutečnění svých idejí. Mnohdy ale mnoho mluví, nemá dostatek sebekázně a sebekritiky.
Pohlcení ideou, vývoj, který může nabýt charakteru velmi prudkých zvratů. Vybuchující inspirace, dosažení cíle i násilím. Soustředit své myšlenky a snahy může situaci jako celku napomoci, chybou je hledání opory.
Královna, voda a vzduch: Vnímavá a šikovná osoba, která dokáže krátkodobě přijmout jakoukoli roli. Má zajímavé nápady, které umí „prodat“. Nespolehlivá, odvážná i povrchní.
Tendence podlehnout nápadu, nechat se přemluvit, vyzkoušet něco. Jelikož se jedná o kartu dynamickou, která vždy doporučuje pohyb, je možné vyzkoušet opravdu cokoli, pochopitelně ovšem bez záruky dobrých konců. Je lépe udělat chybu než neudělat nic.
Princ nebo král, dvojitý vzduch: Pohyblivý a nadaný člověk, který vše vymyslí a nic neuskuteční. Nerad se baví, je obrácený do svého světa. Často zastává extrémní názory.
Intelektuálské povídání, které může být zajímavé, ale nemusí vést k cíli. Důraz je kladený na řeč, na diplomacii a lstivost. Spory a hádky, argumentování. Doporučit lze jednání bez potřeby dosáhnout cíle, stačí se spokojit s tím že kape, nemusí hned pršet.
Princezna nebo kluk, země a vzduch: Osoba upřednostňující hmotné nad duchovním, praktická a cílevědomá. Někdy ale projevuje příliš mnoho zodpovědnosti za věci, od nichž by se mohla osvobodit.
Uskutečnění ideje. Myšlenka se musí vyprostit z překážek a z nánosů klamu a představ. K tomu je třeba bojovnosti až agresivity, s důrazem právě na zájem spojený s danou ideou. Jít si svou cestou nemusí být vždy nejjednodušší, ale jednoduchost není cílem.

Kola nebo Mince
Rytíř, oheň a země: Trpělivý a pracovitý člověk, mnohdy málo aktivní a spokojující se s málem. Klade důraz na hmotné podmínky a základní aspekty života.
Dominující klid, potřeba dělat věci postupně může být až ubíjející. Skrytá možnost, která se jen velmi obtížně dostává na povrch, přitom lze nabýt dojmu, že úsilí je marné. Dům je třeba stavět od základů, postavení budovat od počátku.
Královna, voda a země: Pracovitá a klidná osoba s velkou schopností vcítit se do druhých, avšak právě toto jí může přivodit nejvíce potíží. Hovorná a přátelská, praktická.
Přijetí, laskavost, možnost pomoc získat i někomu pomoci. Postavení se naroveň ostatních a vzdání se vlastní výjimečnosti. Zůstat pasívní, jen přijmout a dát vzniknout, jako Matka Země.
Princ nebo král, vzduch a země: Ryze prakticky zaměřený člověk, který si vždy ví rady a umí se postavit k problému tou správnou stranou. Jedná logicky a postupně, nepromýšlí své kroky dlouho dopředu.
Tlak okolních událostí napovídá, že je třeba vymanit se z vleku událostí a získat nad nimi nadhled. To je základ, na němž se později bude stavět vše ostatní. Když chci jít do divadla, musím mít boty a šaty.
Princezna nebo kluk, dvojitá země: Přizpůsobivá a trochu záhadná osoba, které stěží vidíme do karet, mimo jiné i proto, že má netypické touhy a přání.
Klid, odpočinek, čas na uvědomění si své pozice, žádaného cíle i jeho vzdálenosti. Rovnováha, schopnost spojit protiklady do harmonie. Udržet rovnováhu, nenechat se vyrušit, situace sama pracuje ve prospěch daného cíle.

Obecná pravidla pro výklad 22 Atu čili velkých karet nebo arkán

Nula, Blázen, má dvě používané možnosti výkladu. Ve starých tarotech značí tato karta nevědomost, bláznovství, profánní osobu jako takovou. Vyjadřuje chybné, nepromyšlené jednání, hloupost, omezenost. Moderní tarotové výklady přikládají této kartě význam de facto opačný. Zde Blázen vyjadřuje poznání jako celek, nejvyšší Vědomí, z něhož vše vyšlo a do kterého vše zase míří. Při výkladu upozorňuje na obecně lidský význam a doporučuje nesobeckost. V kartě se slučuje mnoho archetypů, například Zelený muž, Dionýsos, Parsifal.

Jednička, Mág, Kejklíř, Pagát, označuje ve svém vnitřním smyslu nejvyšší pochopitelné uvědomění. Tohoto uvědomění je dosahováno sebepoznáním. Doporučuje sebepozorování. Je prvním vyjádřením iluze, prvním setkáním se s ní a ukazuje, že iluze je nutná součást tohoto světa. Dalšími významy jsou vědění, informace, obchody, lstivost, cesty, nápady, komunikace, zprávy, příliš subjektivní posouzení situace. Vyjadřuje vůli k činu.

Dvojka, Papežka nebo Velekněžka, je spojena především se zrozením nového. Oním novým může být cokoli - nápad, uskutečnění záměru i narození dítěte. Karta doporučuje opřít se do života, do připravované záležitosti. Je totiž druhým vyjádřením iluze, která může být překonána jen aktivitou, zkoušením - vrhnutím se do života. Na otázky typu „mám - nemám“ odpovídá rozhodné „ano“, nezaručuje ale výsledek podle vašich představ. Dalším významem karty je nadšení, zodpovědnost, vše co je spojeno se sny. Vnitřním smyslem je ochrana Andělem Strážcem, je ale potřeba dodržet podmínku pravdomluvnosti sama k sobě.

Trojka, Císařovna, je obrazem matky. Buď naší skutečné, anebo matky ve smyslu země, přírody či jakémkoli podobném. S matkou je na jednu stranu spojena láska, na druhou stranu ale též výchovná omezení. Tato karta tedy doporučuje porozumění sobě i druhým. V nepříznivém smyslu může značit překážky stojící na cestě, zejména mínění druhých či obecné zvyklosti. Jako karta ženská znázorňuje i celek, pohled na celek, nediferencovanost. Dává umění přijmout a mít rád vše bez rozdílu. Také značí dokončení díla, úspěchy, eleganci, lenost, přátelství, lásku, těhotenství.

Čtverka, Císař, je obrazem otce. Jako v případě matky můžeme i zde dělit smysl výkladu na otce skutečného anebo ve smyslu přeneseném - a zde je otec naší nejvyšší autoritou, která nás ovlivňuje, ať chceme či ne a výklad karty je tedy v tomto významu spojen s omezením, obavami, příp. pocity viny. Karta doporučuje boj, obrácený do sebe sama, což je boj za vlastní zlepšení se v jakémkoli směru. Nebudeme-li bojovat se svými špatnými vlastnostmi nebo přílišnými mocenskými zájmy, objeví se překážky okolo nás a budeme podrobeni cizí vůli, nátlaku situace, staneme se obětí vlastních zájmů - například nás zavalí práce. Jako karta mužská znázorňuje též vědomí, které se u člověka nachází nejprve v podobě falešné představy o vlastní jedinečnosti. Až teprve očištěním této představy a jejím spálením dochází k poznání pravého Já. Další významy jsou spojeny s válkou, ctižádostí, hádavostí, energií, tvrdohlavostí.

Pětka, Papež nebo Velekněz se pojí s duchovní autoritou nebo duchovním vedením. Může označovat naše náboženské cítění, v běžných věcech víru v příznivý obrat - ta se zpravidla stane skutečností. Karta doporučuje práci, vytrvalost, učení se. Je obrazem člověka jako tvora Božího, kterému je dána možnost spojit vzájemně oddělené části Universa a dosáhnout tak stavu před Pádem. Vnitřním smyslem je vůle, ve světských záležitostech bude značit pomoc zvenčí, zejména z vyšších míst, ve sporech je předzvěstí smíru.

Šestka, Milenci, je nejen kartou zamilovaných, ale skrývá v sobě i inspiraci, intuici a nevinnost. V nepříznivém významu se smysl karty mění v nepochopení a nesoulad postojů. Doporučení: Klid, vše si rozmyslet, naslouchat svému vnitřnímu hlasu. V této kartě je naznačeno spojení rozděleného opačným postupem, než bylo rozdělení původní Jednoty, tedy biblický Pád. Další významy: Povrchní známosti, nerozhodnost, přátelství, emotivnost, nestálost, potřeba oddat se nebo realizovat se prostřednictvím druhých.

Sedmička, Vůz, Válečný vůz nebo Chariot, vyjadřuje hrdinství ve všech aspektech: Cílevědomost, touha dojít cíle, vůle k moci, bojovnost, hlad po zkušenostech, přehnaná sebedůvěra, zbraně, sport, agresivita. Nebezpečí karty je především ve vzpouře, egoismu a exhibicionismu, které také může označovat. Vnitřním smyslem je vítězství nad sebou samým. Nové vědomí sebe sama je i novým poznáním světa, které může vzniknout jen spojením s Matkou, jež sama přijímá všechny existující skutečnosti bez rozdílu. Další významy jsou hněv, vztek, energie, uzdravení, konflikty, dosažení vyššího stavu vědomí.

Osmička, Rovnováha, Spravedlnost, Vyváženost, je obrazem rovnováhy kosmické. V běžném výkladu ji lze chápat i jako spravedlnost lidskou. Tato karta bývá ve starších tarotových sadách zaměněna s kartou číslo 11 - Síla. Duchovní významy karty jsou spjaty s rovnováhou jako nejvyšším řádem Universa, doporučují hledání protichůdných řešení, neboť pouze postavením protikladů proti sobě a vedle sebe může být dosaženo zrušení protichůdnosti. Významy světské jsou spojeny se soudy, rozsudky, řádem, smlouvami, manželstvím, jednáními. V negativním smyslu: upozornění na zkostnatělost, puritánství, bezcitnou racionalitu.

Devítka, Poustevník, Starý muž, je kartou moudrosti. Dává vzniknout novým postojům, především prostřednictvím odloučenosti - samoty, kdy jsme schopni vnímat vnitřní impulsy. Samota je plodná, neboť staví člověka sama proti sobě, a on se pak vidí ve všech věcech jako v zrcadle. Má tak nejlepší možnosti poznat se a napravit své chyby. V samotě se člověk obrací ke staré moudrosti, k tomu, co má trvalý charakter a nemění se s módou. Další významy: Stanovení nového cíle, změna životních postojů vlivem duchovního rozpoložení, negativně přetvářka před sebou samým, izolace.

Desítka, Kolo Osudu nebo Štěstěna, má již podle svého názvu právě tyto dva hlavní významy. Přijmeme-li význam osud, jde spíše o upozornění na pasívní přístup k problému, na který se ptáme, a proto i upozornění na možné negativní důsledky. Význam štěstí naopak zdůrazňuje schopnost s důvěrou následovat okolnosti a přijmout jejich skutečný vnitřní význam. Není přirozené, je-li člověk zmítán událostmi sem a tam a nedokáže se jim postavit, ba dokonce není schopen ani poznat, co mu tyto události chtějí svou přítomností sdělit. Kolo, které je zpravidla vyobrazeno na této kartě, vyjadřuje spirální energii, která je základní energií Universa a tomu, kdo pozná její podstatu dává do rukou tvořivé schopnosti nedozírné síly.

Jedenáctka, Síla nebo Chtíč, zdůrazňuje odvahu, energii, nadšení a užití vnitřních či magických sil. Také může jít o upozornění na situaci či duševní stav, kdy jsme vnitřními silami zaplaveni a je nutno odvahy, aktivity a pozornosti, aby tyto síly neovládly nás. Nejčastějším vyobrazením na kartě je žena se lvem, což je symbolické vyjádření schopnosti ovládat velkou energii. Další významy jsou sexualita, násilí, posedlost, sebedůvěra, přehánění, inspirace, kterou ale je nutno nejdříve pochopit. Podstatou karty je spojení protikladných pólů. Tato karta má ve starších tarotech číslo 8 a osmička je naopak jedenáctkou.

Dvanáctka, Visatec, Oběšený, je symbolem oběti, přičemž nejčastěji má být obětován vlastní nesprávný - a přece sveřepě zastávaný - úmysl. Karta opět ukazuje člověka jako možnou spojnici tohoto a Božského světa, ovšem s tím, že je potřeba vzdát se minulých hodnot aniž by bylo jasné proč. To znamená vykročit bez jistoty úspěchu. Pozitivní významy budou hovořit o dosažení cíle, dokončení cyklu nebo periody, odložení sobeckého názoru a umění být nezaujatý. Nepříznivé významy karty jsou spojené s trestem, ztrátou, rozkladem, šťourání se v něčem, smrtí, porážkou, chybou.

Třináctka, Smrt, poukazuje na znovuzrození a transformaci. Označuje smrt v duchovním slova smyslu, nikoliv úmrtí skutečné, a duchovní smrt je spojena právě se znovuzrozením. Karta značí změnu, která je logickým vyústěním situace a jíž se možná bráníme. Je zde uloženo velmi mnoho energie, kterou můžeme užít ke svým záměrům - anebo se užije sama. Dalším významem je překonání starého, uskutečnění ideje, negativní význam se pojí hlavně s vyčerpáním, smutkem a strachem.

Čtrnáctka, Umění, Alchymie nebo Mírnost, ukazuje tělo a duši, rozum a cit, oheň vodu, vzduch a zemi - vždy jako jeden celek. Ve vztazích dává harmonii, v praktických záležitostech úspěch díky pečlivém plánování, v duchovních otázkách schopnost vhledu do kosmických vztahů, transformace na vyšší úrovni a dosažení poznání. Pokud chce kdokoli dosáhnout duchovního či magického cíle, musí zpracovat vše, celý svůj život, všechny podmínky, které okolo sebe má. Nelze jen něco vytrhnout, rovnováha musí být dokonalá. Upozornění se vztahují k nestřídmosti, přehánění a nesmyslné potřebě stále víc a víc poznávat.

Patnáctka, Ďábel, vyjadřuje nejen zlo nebo pokušení, ale též nezničitelnou životní sílu. Energie, která je za touto kartou ukrytá, nemá ani dobrou, ani špatnou povahu, má však mnoho tváří, z nichž ani jedna není pravá. Úkolem je nenechat se zaslepit. Další významy: Porozumění sobě sama /konflikt se sebou samým, náhlý velmi silný impuls, tvrdá práce, vytrvalost, pokušení, tajné plány, riziko. Objevení se této karty také může upozorňovat, že je pomíjeno něco, co by si zasloužilo pozornost.

Šestnáctka, Věž, Válka nebo Pevnost, je kartou nečekaných zvratů, mnohdy s nepříjemným podtextem. Co je nepříjemné ale nemusí být špatné. Člověk má často tendenci odkládat některé záležitosti, aniž by si to uvědomil. A teď právě dochází k jejich vyřešení. Vzdání se ega, dokončení dlouho odkládaných nepříjemných záležitostí, zjevení pravdy, rozbití iluze. Porozumění pravdě. Násilí, destrukce, hádky, boje rozbroje, zmařené plány, úkryt. Vnitřním smyslem je podléhání iluzi, které již přestává být dál možné.

Sedmnáctka, Hvězda nebo Hvězda mágů, je kartou snění v dobrém i špatném smyslu. Ukazuje proudění energie i informací bez zábran, spojení sebe a hlubinných zdrojů poznání. Opět je zdůrazněno, že všechny informace mají stejnou cenu, není možné je hodnotit. Duchovní významy: prameny poznání v nevědomí, poznání snů, přístup věčných pravd do lidské duše, intuice, jasnozřivost, mediumita, chybný přístup k vědění. Světské významy: Naděje, pomoc z nečekané strany, zajímavý nápad nebo zážitek, objasnění, představa, studium, zklamání, závislost, strach z reality, chybný úsudek.

Osmnáctka, Luna, představuje to, co je skryté nebo odvrácené - základy života, základy existence i poznání. Místo, kde se rodí světlo. Hlubiny kolektivního nevědomí. Protikladem této karty je Velekněžka, která ukazuje jasnou stranu Měsíce, kdežto tato karta je stranou odvrácenou. Rozdíl mezi pozitivním a negativním významem se zde stírá více než u jiných karet, jelikož před každým nalezením je třeba hledat. A nikdy nemůže být práce hotova pokud do ní není zapojeno vše, z čeho se svět skládá. Individuální hodnocení na dobré nebo špatné je iluzí. Ponoření do hlubin vlastního Já, setkání se zlem, znovunalezení cárů karmy, hranice těsně před změnou. Krize, mánie, sebeklam, únik, faleš, zmatek, podvod, skryté touhy působící proti toužícímu, noční můry, tma.

Devatenáctka, Slunce, ukazuje tvořivost a vztah k druhým. Slunečními paprsky vše vzniklo - ale slunce nesvítí pro sebe. Karta ukrývá vývoj člověka jako jednotlivce i jako kolektivu lidí. Každý člověk je Božím tvorem, každá bytost je součástí Božího plánu Stvoření. Člověku bylo dáno semínko Vědomí, které si nese ve své výbavě napříč tisíciletími a je jen na něm, kdy se rozhodne dát vyrůst Poznání Universa. Optimismus, štěstí, sláva, zisky, otevřenost, potřeba vztahu a činnosti pro druhé, projevení se, tvořivá práce, odvolávání se na vnitřní autoritu a svědomí, vyjasnění zdravotního stavu - arogance, odmítání, pýcha, sobectví, nadměrná sebeláska.

Dvacítka, Aeon, Soud, Poslední soud, je karta dokončující cyklus a práci. Zde člověk posuzuje sebe sama, hodnotí, uvažuje o změně. Jsou dány základní prvky, s nimiž bude nutno nadále pracovat - úkolem je tedy seznámit se s těmito prvky i s vlastními možnostmi, jak dál bude kdo s nimi zacházet. Karta doporučuje aktivitu, zbavení se toho, co již není pravdivé a platné. I na světské úrovni výkladu značí karta definitivní rozhodnutí. Další významy: Potrestání sebe sama za skrytou faleš nebo neoprávněné nároky, ospravedlňování, procitnutí, změna myšlení.

Jedenadvacítka, Universum, Svět, je karta celku základu. Jako taková tudíž značí jak začátek, tak i konec, ale především vyjadřuje podstatu otázky nebo problému. Dává člověku neomezený prostor, ale nechává na jeho vůli, zda tento prostor pro sebe využije. Jedna a vše je totéž, není rozdíl mezi jedincem a celkem. Není rozdíl mezi Nahoře a Dole, není rozdíl mezi Dobrým a Špatným. Vyjasnění podstaty, dokončení záležitosti dlouho se vlekoucí, nadhled, vytrvalost, touha po pravdě nebo Bohu. Tvořivá energie, umění dívat se a využít nabízeného. Deprese, omezení možností, opozice, netečnost, umdlévání, pocit že se nic neděje.
 
zveřejněno 18. 9. 2012

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz