Logo REVUE 44

Revue 44
   Zuzaniny vlky plky
   Co využijete v praxi
   Kde mě najdete
   Kdo mne opisuje
   Rozhovory
   Nesouvisle o sobě
   Píšu si do šuplíku
   Komentovaná galerie
   Knižní recenze
   Archiv - Postřehy
   Archiv - Co kde vyšlo

Stránka s dotazníkem
Zuzaniny fotky
Odkazy jinam

Návštěvní kniha

Malé opatství thelémské
Kdo jsme?
Sluneční vítr
Geomagnetické pole


Status
Status

Více na n3kl.org.Používejte Internet
Podporujte Choronzona!

Chronzon
Choronzon - démon Chaosu
a pán veškeré formy

webmaster&skripts:
Ro.
design&html:
ZuzanaRevue 44

Zuzana Antares & barevná realita:
Kusé komentáře denního magična.

Obsah nutno uchopit se stejnou vážností, s níž IAO pojímal tvoření světa.

Nejvyšší magie pro nejvyšší zasvěcence z osobního pohledu - aneb Zuzaniny vlky plky - tu je klíč. Vlk už dávno převážil nad plkem. A bude ještě hůř.
Ostatní části lehce krvavého magického magazínu jsou určeny sběračům informací, zvědavcům na můj osobní život, čtenářům společenských rubrik a mému osobnímu archivu, který si klidně, případně rozčileně, tímto můžete číst.

Odbornější koncepty najdete na magick. Pokusy o odborné koncepty hledejte na Opatství.

Ve jménu aeonu Maatina si považujte všeho, co budete číst; ve jménu aeonu Horova
vše spalte!


Recenze: Klíč k biblickým jménům
napsal Jaroslav A. Polák

Profesor Jan Heller, jenž patří k předním hebraistům a biblistům nejen českým, ale i světovým, se zabývá problematikou biblických jmen již od roku 1947. Jeho celoživotní dílo ale bylo dovršeno teprve nedávno publikováním „Výkladového slovníku biblických jmen“, který lze pokládat za první slovník svého druhu na světě...


Ne snad, že by nebyly i jiné zdroje k hebrejské etymologii, ale právě Jan Heller je první, kdo v jediném díle spojil informace etymologické se zdroji vykladačskými a tradičními. V době, kdy se touto problematikou začal zabývat, vládla vědeckému myšlení pozitivistická metoda, jež brala v potaz pouze „regulérní etymologii“ a pomíjela další aspekty výkladu jména – o nichž hovořila lehce pejorativně jako o „lidové etymologii“, jež byla z tohoto pohledu pouze důsledkem omylů a neznalosti starých interpretů. Jan Heller si ale uvědomil důležitost proudu starobylé tradice počínající autory biblických knih, přes židovské i křesťanské interprety až do novověku. Navrhl proto termín etymologizace, jímž označil formálně nesprávnou, ale z hlediska interpretace důležitou rovinu biblické exegeze. Autor tak klade důraz na skutečnost, že pro autory biblických textů nebyla jména pouhými přiřazenými značkami, ale živou součástí textu s vlastním významem, který je třeba rekonstruovat a brát jej při četbě bible v potaz.

Slovník, jenž na základě takto stanovené metodologie vznikl, nabízí veškeré dostupné informace o každém jménu – osobním, místním, božském... - které se v bibli vyskytuje. Členění hesla je přehledné a odděluje různé přístupy k materiálu: vědecký (etymologický), tradiční vykladačský (včetně odkazů na významné vykladače) i autorovy osobní asociace. Etymologická část hesla se pak neomezuje pouze na biblické jazyky, ale i na další relevantní zdroje (egyptština, babylónština atd.).

Slovník je dále rozčleněn do tří částí vycházejících ze tří biblických jazyků – hebrejštiny, aramejštiny a novozákonní řečtiny. Na konci slovníku najdeme přehledný rejstřík českých tvarů biblických jmen a to jak podle Ekumenického překladu, tak i podle Bible kralické, takže i člověk, který není zvyklý hledat hesla v hebrejštině či řečtině, snadno nalezne příslušné heslo.

Je rovněž třeba připomenout, že konečná verze navíc vznikla za aktivní spolupráce studentů a doktorandů profesora Hellera, kteří se významnou měrou podíleli na sběru dat ze všech relevantních oblastí, včetně bohaté talmudické tradice.

Vzniklo tak dílo, jež by nemělo chybět v knihově každého, kdo se tím či oním způsobem zajímá o nejen o biblickou problematiku, ale i o kabalu či o evropskou hermetickou tradici.(Jan Heller: Výkladový slovník biblických jmen, Advent-Orion a Vyšehrad, Praha 2003, 630 stran, 498 Kč)
 
22.1.2006, Brno

(c) 2003 Ro., http://ro.magick.cz